.                    Registered Number: 5766805  

23389
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-23389,page-parent,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,side_area_uncovered,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Head of Environmental Permit & Design Department

Sweden

Job Ref: 389

Date Posted: Tuesday 7 Sep 2021

“Vi på BayWa r.e. tänker nytt kring energi – hur den produceras, lagras och bäst utnyttjas för att påskynda den globala övergången till förnybar energi”. BayWa r.e. levererar heltäckande projektlösningar, löpande driftledning och är en oberoende kraftproducent med en växande energihandel.

BayWa r.e. Nordic AB arbetar på den Nordiska och Baltiska marknaden och fokuserar främst på initiering, utveckling, optimering, konstruktion, förvärv och försäljning av rättigheter samt anläggningar för vindbruk på land, men de har också en växande marknad för större landbaserade solcellsanläggningar. 

 

Syfte

Som ansvarig för avdelningen Environmental Permit & Design kommer du att vara en nyckelspelare i verksamheten. Du kommer att leda teamet och se till att ni når uppsatta mål, samt driva nya och befintliga projekt inom förnyelsebar energi. 

I rollen kommer du att vara involverad i flera faser i tillstånds- och utvecklingsprocessen samt tillsammans med teamet ansvara för att ta verksamheten till nästa nivå. Dessutom är du en viktig part vid förvärv och avyttringar samt andra affärsutvecklingsaktiviteter.

 

Ansvarsområden

 • Aktivt leda, driva, följa upp och utveckla den strategiska och operativa verksamheten inom avdelningen för Environmental Permit & Design samt se till att rätt färdigheter och resurser finns tillgängliga.
 • Budgetering, uppföljning och planering av avdelningens ekonomi.
 • Genomföra förstudier på potentiella markområden, upprätta rapporter med möjligheter och risker, budget och tidplaner jämte rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete. 
 • Bedöma och dimensionera den aktuella elenergianläggningens utformning och omfattning i förhållande till potentiellt motstridiga intressen, politik, vägar och elanslutning mm. 
 • Åskådliggöra en potentiell framtida anläggning för förnyelsebar energi vad avser fotomontage och andra pedagogiska illustrationer.
 • Besluta om och genomföra erforderliga utredningar och inventeringar som underlag för en tillståndsansökan och framgångsrik tillståndsprocess.
 • Upphandla, styra, granska och följa upp anlitade underkonsulter för olika utredningar och inventeringar 
 • Leda och driva tillståndsprocessen, utforma och skriva erforderliga ansökningshandlingar samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att överlämna ett giltigt och kvalitativt miljötillstånd till vår EPC-avdelning.
 • Leda och driva arbetet med kommunikationsinsatser vad avser frågor och synpunkter från markägare, närboende, myndigheter, förtroendevalda och andra viktiga intressenter 
 • Leda och driva miljö- och tillståndsfrågor i DD-processer i samband med förvärv och försäljningstransaktioner

 

Bakgrund & krav

 • Minst 5 års relevant arbetserfarenhet från projektutveckling, design och tillståndsarbete enligt Miljöbalken (och gärna PBL), gärna inom vind- och solenergi eller från annan motsvarande tillståndspliktig verksamhet inom infrastruktursektorn
 • Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet från projektutveckling med egna resurser och egen personal
 • Tidigare dokumenterad erfarenhet från ledarskapspositioner samt erfarenhet av personalansvar.
 • Erfarenhet från DD- och transaktionsprocesser inom kompetensområdet.
 • Erfarenhet som projektledare med ansvar över budget och tidsplaner.  
 • En passion för att arbeta mot en renare värld.
 • Detaljorienterad och strategiskt tänkande.
 • Erfarenhet från MS Office och GIS. WindPro är fördelaktigt.
 • Att aktivt hantera risker och möjligheter är naturligt för Dig.
 • B-Körkort

 

Kompetens

 • Utmärkt förmåga i kommunikation, relationsbyggande samt i förhandling.  
 • Ledarskapsförmåga
 • Flytande i skrift och tal på svenska samt engelska.

 

 

In English

 

“At BayWa r.e. we r.e.think energy – solar, wind, and bioenergy.” BayWa r.e. delivers end-to-end project solutions, ongoing operations management and is an Independent Power Producer with an expanding energy trading business.

BayWa r.e. Nordic AB is working in the Nordic and Baltic markets and are mainly focused on initiation, development, optimization, construction, acquisitions and sale of rights and facilities of onshore wind farms but have a growing market for larger land-based solar cell plants as well.

 

Purpose

As a Head of Environmental Permit and Design Department you are a key player in the business. You will be leading the team of Environmental Permit & Design Managers to reach their goals as well as driving new and existing projects in renewable energy.

You are involved in several phases in the permitting and development process as well as together with the team be responsible for taking the business to the next level. In addition, you are an important part of acquisitions/divestments and other business development activities.

 

Responsibilities

 • Actively lead, operate, follow up and develop the strategic and operational activities within the department for Environmental Permit & Design as well as ensuring the required skills and resources are available.
 • Budget, follow-up, and planning regarding the department's finances.
 • Carry out feasibility studies on potential land areas, prepare reports with opportunities and risks, budget, and schedules as well as recommendations for further development work.
 • Assess and dimension the design and scope of the current electrical energy plant in relation to potentially conflicting interests, policies, roads, and electricity connection, etc.
 • Illustrate a potential future facility for renewable energy in terms of photomontage and other educational illustrations.
 • Decide on and carry out the necessary investigations and inventories as a basis for a permit application and a successful permit process.
 • Procure, manage, review, and follow up hired subconsultants for various investigations and inventories.
 • Lead and operate the permit process, design, and write the required application documents and Environmental Impact Assessment (EIA) to submit a valid and qualitative environmental permit to our EPC department.
 • Lead and drive the work with communication initiatives regarding issues and views from landowners, residents, authorities, elected representatives and other important stakeholders.
 • Lead and drive environmental and permit issues in DD processes in connection with acquisition and sales transactions.

 

Background & Requirements

 • Minimum 5 years of relevant work experience from project development, design, and permit work according to the Environmental Code (and preferably PBL), preferably in wind and solar energy or from other corresponding permit-required activities in the infrastructure sector.
 • Minimum 3 years of relevant work experience from project development with own resources and own personnel
 • Prior documented experience from Managerial/Leadership role with experience in personnel responsibilities.
 • Experience from DD and transaction processes within the competence area.
 • Project management experience with responsibility of budget and time frames.
 • Passion to work for a cleaner future.
 • Attention to detail and strategical way of thinking.
 • Experience from MS Office and GIS, WindPro is an advantage.
 • To actively manage risks and opportunities is natural for you.
 • B-Driver's license

 

Skills

 • Great communication, relationship building and negotiation skills.
 • Leadership skills.
 • Fluent Swedish and English language skills.

GET IN TOUCH
Katri Rinta-Harri
+358 (0) 9 7515 4111

Here are some related jobs you may be interested in:

Sweden

Job Ref: 423

ICT & Software

Germany

Job Ref: 437

Sales & Business Development