.                    Registered Number: 5766805  

23389
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-23389,page-parent,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,side_area_uncovered,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Environmental Permit & Design Manager

Sweden

Job Ref: 390

Date Posted: Tuesday 7 Sep 2021

“Vi på BayWa r.e. tänker nytt kring energi – hur den produceras, lagras och bäst utnyttjas för att påskynda den globala övergången till förnybar energi”. BayWa r.e. levererar heltäckande projektlösningar, löpande driftledning och är en oberoende kraftproducent med en växande energihandel.

BayWa r.e. Nordic AB arbetar på den Nordiska och Baltiska marknaden och fokuserar främst på initiering, utveckling, optimering, konstruktion, förvärv och försäljning av rättigheter samt anläggningar för vindbruk på land, men de har också en växande marknad för större landbaserade solcellsanläggningar. 

 

Syfte

Som Environmental Permit and Design Manager kommer du att arbeta i olika faser i tillstånds- och utvecklingsprocessen, göra utredningar och inventera.

Du kommer också att förbereda miljökonsekvensbedömningar, delta i designarbetet för de framtida elenergianläggningarna samt vara ansvarig för att samordna och kvalitetssäkra arbetet som ingår i tillstånds- och utvecklingsprocessen.

I rollen kommer du att arbeta dagligen med operativa och strategiska tillståndsfrågor i miljörätten med stöd och råd från kollegor och konsulter.

 

Ansvarsområde

 • Genomföra förstudier på potentiella markområden, upprätta rapporter med möjligheter och risker, budget och tidplaner jämte rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete.
 • Aktivt arbeta med att utveckla och dokumentera åtgärder för att kompensera eller lindra icke acceptabel miljöpåverkan från en framtida elenergianläggning.
 • Bedöma och dimensionera den aktuella elenergianläggningens utformning och omfattning i förhållande till potentiellt motstridiga intressen, politik, vägar och elanslutning.
 • Åskådliggöra en potentiell framtida anläggning för förnyelsebar energi vad avser fotomontage och andra pedagogiska illustrationer.
 • Besluta om och genomföra erforderliga utredningar och inventeringar som underlag för en tillståndsansökan och framgångsrik tillståndsprocess.
 • Upphandla, styra, granska och följa upp anlitade underkonsulter för olika utredningar och inventeringar
 • Leda och driva tillståndsprocessen, utforma och skriva erforderliga ansökningshandlingar samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att överlämna ett giltigt och kvalitativt miljötillstånd till vår EPC-avdelning.
 • Leda och driva arbetet med kommunikationsinsatser vad avser frågor och synpunkter från markägare, närboende, myndigheter, förtroendevalda och andra viktiga intressenter.
 • Stödja och anvisa kollegor och konsulter vad avser tillstånds- och miljöfrågor under byggnation och förvaltning av driftsatta elenergianläggningar.
 • Leda och driva miljö- och tillståndsfrågor i DD-processer i samband med förvärv- och försäljningstransaktioner.

 

 

Bakgrund & krav

 • Minst 5 års relevant arbetserfarenhet från projektutveckling, design och tillståndsarbete enligt Miljöbalken (och gärna PBL), gärna inom vind- och solenergi eller från annan motsvarande tillståndspliktig verksamhet inom infrastruktursektorn
 • Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet från projektutveckling
 • Kunskap och erfarenhet av miljölagar samt miljöbalken.
 • Erfarenhet från DD- och transaktionsprocesser inom kompetensområdet.
 • Erfarenhet som projektledare med ansvar över budget och tidsplaner. 
 • En passion för att arbeta mot en renare värld.
 • Detaljorienterad och strategiskt tänkande.
 • Erfarenhet från MS Office och GIS. WindPro är fördelaktigt.
 • Gärna kunskap och erfarenhet av att köpa och sälja vind och/eller solcellssystem.
 • Att aktivt hantera risker och möjligheter är naturligt för Dig.
 • B-körkort

 

Kompetens

 • Utmärkt förmåga i kommunikation, relationsbyggande samt i förhandling. 
 • Flytande i skrift och tal på svenska samt engelska.

 

In English
 

“At BayWa r.e. we r.e.think energy – solar, wind, and bioenergy.” BayWa r.e. delivers end-to-end project solutions, ongoing operations management and is an independent Power Producer with an expanding energy trading business.

BayWa r.e. Nordic AB is working in the Nordic and Baltic markets and are mainly focused on initiation, development, optimization, construction, acquisitions and sale of rights and facilities of onshore wind farms but have a growing market for larger land-based solar cell plants as well.

 

Purpose

As an Environmental Permit & Design Manager you will run different phases in the permit and development process, have investigations carried out and inventories.

You will also prepare environmental impact assessments, participates in the design work of the future electrical energy facilities and be responsible for coordinating and quality assuring the work included in the permit and development process.

You will be working daily with operational and strategic permit issues in environmental law with support and advice from colleagues and consultants.

 

Responsibilities

 • Conduct feasibility studies on potential land areas, prepare reports with opportunities and risks, budget, and schedules as well as recommendations for further development work. Actively work to develop and document measures to compensate or alleviate the non-acceptable environmental impact from a future electrical energy plant.
 • Assess and dimension the design and scope of the current electrical energy system in relation to potentially conflicting interests, policies, roads, and electricity connection, etc.
 • Illustrate a potential future facility for renewable energy in terms of photomontage and other educational illustrations.
 • Decide on and carry out the necessary investigations and inventories as a basis for one permit application and successful permit process.
 • Procure, direct, review and follow up hired sub-consultants for various investigations and inventories.
 • Lead and run the permit process, design, and write the required application documents as well Environmental Impact Assessment (EIA) to submit a valid and qualitative environmental permit to the EPC department.
 • Lead and drive the work with communication initiatives regarding questions and views from landowners, residents, authorities, elected representatives and other important stakeholders.
 • Support and instruct colleagues and consultants regarding permit and environmental issues during construction and management of operational electrical installations.
 • Lead and drive environmental and permit issues in DD processes in connection with acquisitions and sales transactions.

 

Background & Requirements

 • Minimum 5 years of relevant work experience from project development, design, and permit work according to the Environmental Code (and preferably PBL), preferably in the wind and solar energy or from other corresponding permit-required activities in the infrastructure sector.
 • Minimum 3 years of relevant work experience from project development
 • Knowledge and experience of environmental law and the Environmental Code.
 • Experience in DD and transaction processes within the competence area.
 • Project management experience with responsibility of budget and time frames.
 • Passion to work for a cleaner future.
 • Attention to detail and strategical way of thinking.
 • Experience from MS Office and GIS, WindPro is an advantage.
 • Ideally knowledge and experience of buying and selling wind and/or photovoltaic systems.
 • To actively manage risks and opportunities is natural for you.
 • B driving license.

 

Skills

 • Great communication, relationship building and negotiation skills.
 • Fluent Swedish and English language skills.

GET IN TOUCH
Katri Rinta-Harri
+358 (0) 9 7515 4111

Here are some related jobs you may be interested in:

Sweden

Job Ref: 423

ICT & Software

Germany

Job Ref: 437

Sales & Business Development